Ovo je demo verzija sajta.Vaše narudžbine neće biti obrađene.

Gledajući dolje na drumove

Mihajlo Lalić

Domaća književnostBeletristika

770,00616,00 RSDušteda: 154,00 RSD (-20%)

Knji­ga Gle­da­ju­ći do­lje na dru­mo­ve ob­ja­vlje­na je da­le­ke 1983. go­di­ne. Ka­da je La­lić u pi­ta­nju, u glo­ba­lu, uz nje­go­vo ime ve­že se pre­fiks neo­re­a­li­zam, sma­tra kri­ti­ka, ma­da od­re­đe­ni kru­go­vi sma­tra­ju da bi ka­da je nje­go­vo is­ku­stvo u pi­ta­nju, knji­žev­nu umjet­nost ko­ju on sli­ka ubje­dlji­vo i vi­še­di­men­zi­o­nal­no tre­ba­lo oka­rak­te­ri­sa­ti kao in­te­gral­ni re­a­li­zam. Kao ni­je­dan pi­sac svo­ga vre­me­na i isto­vr­sne po­e­tič­ke po­stu­la­tiv­no­sti, Mi­ha­i­lo La­lić je pro­ši­ri­vao svo­je ra­spo­ne i vi­đe­nja ka­da je u pi­ta­nju re­a­li­stič­ko. U ve­ći­ni slu­ča­je­va, sma­tra kri­ti­ka, aka­de­mik La­lić ve­zu­je svo­ju pri­ču, go­to­vo ne­pri­mjet­no sa cr­no­gor­skom tra­di­ci­jom, ko­ja ka­sni­je u da­ljoj raz­ra­di po­pri­ma sve kon­kret­ni­je ob­li­ke. Ka­ko da­lje te­če pri­ča i ka­ko je autor na maj­stor­ski i se­bi svoj­stven na­čin raz­vi­ja, to ve­zi­va­nje za tra­di­ci­ju po­sta­je to­li­ko ja­sno da se La­li­će­vo pi­sa­nje, pa i cje­lo­ku­pan opus ne mo­gu za­mi­sli­ti bez te ni­ti ko­ju na sup­ti­lan na­čin us­pi­je pro­vu­ći kroz sve ro­ma­ne.

Cene su u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Opis:

Knji­ga Gle­da­ju­ći do­lje na dru­mo­ve ob­ja­vlje­na je da­le­ke 1983. go­di­ne. Ka­da je La­lić u pi­ta­nju, u glo­ba­lu, uz nje­go­vo ime ve­že se pre­fiks neo­re­a­li­zam, sma­tra kri­ti­ka, ma­da od­re­đe­ni kru­go­vi sma­tra­ju da bi ka­da je nje­go­vo is­ku­stvo u pi­ta­nju, knji­žev­nu umjet­nost ko­ju on sli­ka ubje­dlji­vo i vi­še­di­men­zi­o­nal­no tre­ba­lo oka­rak­te­ri­sa­ti kao in­te­gral­ni re­a­li­zam. Kao ni­je­dan pi­sac svo­ga vre­me­na i isto­vr­sne po­e­tič­ke po­stu­la­tiv­no­sti, Mi­ha­i­lo La­lić je pro­ši­ri­vao svo­je ra­spo­ne i vi­đe­nja ka­da je u pi­ta­nju re­a­li­stič­ko. U ve­ći­ni slu­ča­je­va, sma­tra kri­ti­ka, aka­de­mik La­lić ve­zu­je svo­ju pri­ču, go­to­vo ne­pri­mjet­no sa cr­no­gor­skom tra­di­ci­jom, ko­ja ka­sni­je u da­ljoj raz­ra­di po­pri­ma sve kon­kret­ni­je ob­li­ke. Ka­ko da­lje te­če pri­ča i ka­ko je autor na maj­stor­ski i se­bi svoj­stven na­čin raz­vi­ja, to ve­zi­va­nje za tra­di­ci­ju po­sta­je to­li­ko ja­sno da se La­li­će­vo pi­sa­nje, pa i cje­lo­ku­pan opus ne mo­gu za­mi­sli­ti bez te ni­ti ko­ju na sup­ti­lan na­čin us­pi­je pro­vu­ći kroz sve ro­ma­ne.

Od istog autoraGledajući dolje na drumove

Od istog izdavačaGledajući dolje na drumove

Poslednje pogledano